Member.vn

Danh thiếp điện tử

Nơi cấp tên miền danh thiếp điện tử (tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn) của các tổ chức cho những người có Tentuoi.com

Ban Danh Thiếp của QuocKhi.com

Giới thiệu

Member.vn là nơi cấp các tên miền chức danh trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com cho bạn dùng đồng thời để chứng tỏ bạn có một chức danh thuộc một tổ chức nào đó gọi là danh thiếp điện tử dạng tên miền. 

Ví dụ: nếu bạn có tentuoi.comYourName.tentuoi.com và có thẻ sinh viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn thì sẽ được Member.vn trỏ thêm một tên miền chức danh YourName.UAH.student.vn để chứng tỏ bạn là một sinh viên UAH.student.vn

Bạn có thể trỏ tối đa thêm 4 tên miền lên website YourName.tentuoi.com bởi vì Google sites chỉ cho phép trỏ cùng lúc 5 tên miền đồng thời. 

Các hình ảnh minh chứng cho việc cấp tên miền chức danh này sẽ luôn được cập nhật công khai vào trang YourName.role.vn

Vui lòng xem cách cấp tên miền chức danh nội bộ tại Rule.member.vn

Vui lòng xem danh sách các tổ chức đã có danh thiếp điện tử tại list.Member.vn

Vui lòng xem giới thiệu về chúng tôi tại QuocKhi.com.

Quy trình cấp danh thiếp

Khi nhận được thông tin đăng ký của bạn, Ban thư ký sẽ tổng hợp mọi thông tin về bạn và gửi hồ sơ đó đến những tổ chức liên quan để xác thực thông tin về bạn. Vì vậy, thời gian mà chúng tôi cấp tên miền cho bạn phụ thuộc vào thời gian các tổ chức này phản hồi cho chúng tôi

Nếu bạn thỏa các điều kiện bên dưới thì sẽ được trỏ thêm tên miền danh thiếp lên website yourname.tentuoi.com và thông báo cho bạn biết qua Email mà bạn đăng ký tạo tentuoi.com.

Ví dụ: nếu bạn được cấp thẻ sinh viên UAH.student.vn thì website yourname.tentuoi.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.student.vn dùng đồng thời. 

Điều kiện

Giấy tờ cần thiết

Tất cả các giấy tờ mà bạn gửi khi đăng ký sẽ luôn được đăng công khai lên lược sử của bạn YourName.luocsu.com để mọi người có thể kiểm tra lại. Nếu bạn bị mọi người tố cáo dùng giấy tờ giả thì sẽ bị thu hồi các tên miền, bị gửi cảnh cáo đến tất cả mọi người có tentuoi.com, và bị đăng cảnh cáo lưu giữ vĩnh viễn trên trang YourName.canhcao.com

Những trường học và tổ chức không có trong danh sách list.member.vn thì không có danh thiếp điện tử của Member.vn. 

A - Các chức danh cơ bản (loại A)

A1 - Với Thẻ học sinh BRAND.pupil.vn

Cần gửi ảnh chụp thẻ học sinh của trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A2 - Với thẻ giáo viên BRAND.teacher.vn

Cần gửi ảnh chụp thẻ giáo viên của trường hoặc các hợp đồng với trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A3 - Với thẻ sinh viên BRAND.student.vn

Cần gửi ảnh chụp thẻ sinh viên của trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A4 - Với thẻ giảng viên BRAND.lecturer.vn

Cần gửi ảnh chụp thẻ giảng viên của trường hoặc các hợp đồng với trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A5 - Với cử nhân BRAND.bachelor.vn

Cần gửi ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học cử nhân của trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A6 - Với kỹ sư BRAND.engineer.vn

Cần gửi ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học kỹ sư của trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A7 - Với kiến trúc sư BRAND.architect.vn

Cần gửi ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học kiến trúc sư của trường thuộc danh sách Brand.member.vn

A8 - Với bác sĩ, dược sĩ BRAND.physician.vn

Cần gửi ảnh chụp bằng tốt nghiệp đại học bác sĩ, dược sĩ của trường thuộc danh sách Brand.member.vn

[Đang thử nghiệm] B - Các chức danh nâng cao (loại B)

Những tên miền chức danh này đang được cấp thử nghiệm nên chưa có điều kiện đi kèm. Chúng tôi sẽ thông báo cho những người theo dõi Email khi những tên miền này được cấp chính thức và các điều kiện đi kèm. Vui lòng đăng ký theo dõi Email tại Sub.QuocKhi.com.

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Thu hồi tên miền danh thiếp

Bất cứ khi nào Ban thư ký nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về bạn tại biểu mẫu YourName.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho tentuoi.com, Member.vnDanhHieu.com để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho  bạn. Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

Danh thiếp điện tử Member.vn của các trường đại học

Trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Danh thiếp điện tử Member.vn của các trường mầm non, tiểu học, trung học lớn

Chưa có trường nào đủ điều kiện để được tạo danh thiếp điện tử Brand.Member.vn

Danh thiếp điện tử Member.vn của các thương hiệu lớn

Chưa có thương hiệu nào đủ điều kiện để được tạo danh thiếp điện tử Brand.Member.vn

Danh thiếp điện tử Member.vn của các hiệp hội và tổ chức công

Chưa có tổ chức nào đủ điều kiện để được tạo danh thiếp điện tử Brand.Member.vn